Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU 2017/625 definuje nové pravidlá na trhu s rastlinným materiálom, ktorých cieľom je znížiť riziko prenosu karanténnych škodcov, chorôb a invazívnych druhov rastlín.

Rastlinné pasy môžeme definovať ako kód vysledovateľnosti. Je vyjadrený písmenkovo, numericky alebo alfanumericky.  
Rastlinný pas je úradná náveska na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie a prípadne na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich, ktorá potvrdzuje súlad so všetkými požiadavkami stanovenými príslušnou legislatívou. Obsah a formát rastlinného pasu je definovaný v článku 78 a 83 2016/2031.

Rastlinný pas je vo forme výraznej návesky, ktorá je vyrobená na akomkoľvek podklade vhodnom na tlač prvkov uvedených v príslušnej legislatíve. Pripojenie rastlinných pasov je definované v článku 88 2016/2031.
Rastlinné pasy pripájajú dotknutí profesionálni prevádzkovatelia k obchodnej jednotke dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov predtým, než sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety premiestňované v rámci územia Únie v súlade s článkom 79, alebo uvádzané do chránenej zóny alebo premiestňované v rámci nej v súlade s článkom 80. Ak sú takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety premiestňované v balení, vo zväzku alebo v nádobe, rastlinný pas sa pripája na takéto balenie, zväzok alebo nádobu.

Vysvetlivky k rastlinným pasom:

písmeno „A.“, po ktorom nasleduje botanický názov dotknutého rastlinného druhu alebo taxónu v prípade rastlín a rastlinných produktov prípadne názov dotknutého predmetu, a nepovinne názov odrody;
písmeno „B.“, po ktorom nasleduje dvojpísmenový kód pre ten členský štát, v ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas, ďalej spojovník a registračné číslo príslušného profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý vydáva rastlinný pas
písmeno „C.“, po ktorom nasleduje kód vysledovateľnosti dotknutej rastliny, rastlinného produktu
písmeno „D.“, po ktorom nasleduje: dvojpísmenový kód členského štátu pôvodu, prípadne názov tretej krajiny pôvodu

Viac informácií nájdete v nasledovných odkazoch:

Registrácia: https://www.uksup.sk/oor-registracia-profesionalnych-prevadzkovatelov
Legislatíva:  https://www.uksup.sk/europska-legislativa/
Vývoz a dovoz rastlín: https://www.uksup.sk/oor-dovoz-a-vyvoz-rastlin